Privacybeleid


Het Gewest Noord-Brabant / Limburg / Zeeland van de KNSB (‘Het Gewest’) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Gewest houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Het Gewest zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of Leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Het Gewest verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Het Gewest de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Het Gewest opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers of Vrijwilligers

Persoonsgegevens van Medewerkers / Vrijwilligers worden door Het Gewest verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De genoemde overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Het Gewest de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salaris- of declaratiegegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Het Gewest opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract of overeenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Websitebezoekers

Analytics

Er worden door Het Gewest zeer minimale Persoonsgegevens van bezoekers aan www.knsbzuid.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Anonieme analyse en optimalisatie van deze website.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Gerechtvaardigd belang.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Het Gewest de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Anoniem id / cookie ten behoeve van herkenning door het Matomo analytics-pakket.
 • Er worden geen volledige IP-adressen opgeslagen en er worden geen gegevens gedeeld met derden.

Deze gegevens worden door Het Gewest opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Van maximaal 2 jaar.

Contactformulieren

Er worden door Het Gewest Persoonsgegevens van bezoekers aan www.knsbzuid.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Beantwoorden van vragen die ingezonden worden via het Contactformulier.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De gevraagde diensten.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Het Gewest de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Het Gewest opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men contact heeft en daarna voor maximaal 1 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft worden niet aan derden verstrekt.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Het Gewest bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Het Gewest van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op:

Contactgegevens

KNSB Gewest Noord-Brabant / Limburg / Zeeland
Bijsterveldenlaan 248
5045 ZS Tilburg
secretaris@knsbzuid.nl